4th Floor,Buiding 8,Bigang industry zone,Nangang,Huangpu district ,Guangzhou ,Guangdong ,China